Ansökan till kampfonden

From Inff

Projektplan 28 september 2004

Kampanj mot vapenforskning vid universitet och högskolor

Inledning

Ingenjörer och Naturvetare för Fred, INFF, är ett partipolitisk och religiöst obundet nätverk av ingenjörer, naturvetare och närliggande akademiska grupper, som verkar för att begränsa vapenproduktionen och krigsmaterielutvecklingen i världen. Vi anser att naturvetenskaplig kompetens behövs bättre inom andra områden och att resurserna som används inom krigsindustrin kan göra bättre nytta på annat håll.

För att minska den vapenforskning som idag bedrivs på universitet och högskolor vill vi driva en nationell kampanj i frågan. Som ingenjörer och naturvetare har vi ett särskilt ansvar att se till att vår kunskap inte missbrukas i destruktiva syften.

Syfte

Som en del i en allmän nedrustningssträvan syftar projektet till att minska vapenforskningen vid högskolor och universitet.

Målgrupp

Kampanjen kommer riktas till tre målgrupper. Dels ska allmänheten upplysas om dagens vapenforskning i opionsbildande syfte. Dels ska forskare inom teknik och naturvetenskap samlas till ett upprop mot vapenutveckling i vetenskapens namn. Slutligen ska högskole- och universitetsstyrelser uppmanas att anta en policy mot vapenforskning för högskolan eller universitetets räkning.

Genomförande

Projektet kommer att genomföras i tre faser:

  1. Kartläggning av dagens vapenforskning.
  2. Informationskampanj riktad till allmänheten och forskarvärlden.
  3. Policyuppmaning till högskole- och universitetsstyrelser.

I första fasen ska den vapenforskning som idag bedrivs på svenska högskolor och universitet kartläggas. Befintlig statistik ska sammanställas och ytterligare underlag ska tas fram. Statistiska centralbyråns forskningsstatistik ska gås igenom och de högskolor som har teknisk och naturvetenskaplig forskning ska tillfrågas om och i så fall i vilken utsträckning de har forskningssamarbeten med försvaret eller vapentillverkare.

När tillräckligt underlag har tagits fram ska informationsmaterial tas fram, främst i form av foldrar och affischer som ska spridas på högskolor och universitet. Här räknar vi med hjälp från närliggande organisationer, bland annat Pugwash.

För att nå ut till allmänheten ska debattartiklar skrivas. Massmedia ska utnyttjas i den mån det tillåts. En kampanjhemsida ska också utformas.

Den sista delen av projektet består i att uppmana högskolor och universitet att anta en policy mot vapenforskning. Vi kommer utgå från liknande arbete som gjorts i Spanien där fyra universitet har skrivit under en deklaration mot militär forskning. Förslag på hur en sådan policy kan se ut kommer tas fram för att underlätta högskolornas beslutsfattande.

Tidsplan

Kartläggning.:Januari – maj 2005.

Informationskampanj: September – december 2005.

Policyuppmaning: januari – maj 2006.

Budget

Arbetet med både kartläggning och kampanj ska utföras av ideella krafter inom INFF. Kostnaderna blir för kampanjmaterial.

Foldrar och affischer: 10000


Projektplan - 2004-09-28

Personal tools